ในนวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ Space Quest 2024 ซึ่งเป็นการประกวดแนวคิดนวัตกรรมและความเป็นไปได้ทางธุรกิจในหัวข้อ"เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย" ได้ดำเนินการมาถึงกิจกรรม Workshop with Mentor โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 ทั้ง 10 ทีม ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ Activity Area, VDW ชั้น 1 อาคาร B สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. ในการนี้ คุณฉัตรชัย ซุ่นเต็ก ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและธุรกิจดาวเทียม และ คุณอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์ดาวเทียม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัย (ECSTAR) คุณชาญวิทย์ มุนิกานนท์ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัย (ECSTAR) ได้ให้เกียรติเปิดงานและต้อนรับทีมที่เข้ารอบเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรม Workshop with Mentor ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 โดยมีรายดังนี้ 1.ดร.ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "Space Technology Application" 2.นาวาอากาศเอก อนุกูล อ่อนจันทร์อม เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การควบคุมดาวเทียมถ่ายภาพ (ISR) และการเฝ้าระวังทางอากาศ (SSA)" 3.ดร.จุฑามาส พรหมมาณพ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Business และ Marketing ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "Marketing Plan" 4.ดร.สมคะเน ยอดพราหมณ์ อาจารย์จากภาควิชานวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "การวางแผนธุรกิจ : Model Business Canvas"