แนวคิดงาน

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Edge) ขอบเขตของเศรษฐกิจอวกาศเดิมมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคของ New Space คือยุคที่เศรษฐกิจอวกาศกลายเป็นมิติใหม่ ซึ่งกำลังจะเข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยยะสำคัญต่อโลก จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรในโลกทั้งในแง่การดำรงชีวิต อาหาร ทรัพยากร ที่อยู่อาศัยตลอดจนเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

วัตถุประสงค์งาน

เพื่อส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ในมิติของเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติในการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดรายได้และการสร้างงานในอนาคต เป็นการสื่อสารโดยตรงไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมการทำงานจริงในอนาคตอันใกล้

ความคาดหวังและผลลัพธ์

เยาวชนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับแนวความคิด ทักษะ การลงมือปฏิบัติจริงทั้งในแง่ของเทคโนโลยีอวกาศในแต่ละมิติและองค์ความรู้ด้านธุรกิจ (Space Entrepreneur) ด้วย Workshop with Mentor ซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องดาวเทียมสื่อสาร ยานอวกาศ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่จะมีอีกหลายมิติเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ เช่น อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม การเดินทางท่องเที่ยวอวกาศ การค้นหาทรัพยากรใหม่ การนำระบบโทรคมนาคมสื่อสารและไอทีมาประยุกต์ ที่จะพัฒนาแนวความคิดต่อยอดไปกับแนวโน้มของเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่