ในหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา Organization for Economic Co-operation and Development(OECD) Space Forum ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญและการให้คำปรึกษาในวงกว้างกับฝ่ายบริหารที่มาจากหลากหลาย สมาคมอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชนทั้งรายเล็กและรายใหญ่ตามลำดับ เพื่อพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจอวกาศที่รวบรวมกิจกรรมอวกาศอย่างเต็มรูปแบบ

การใช้บทเรียน และการเรียนรู้จากภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล จึงมีการพัฒนาคำจำกัดความของเศรษฐกิจอวกาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อครอบคลุมมิติต่างๆ ของกิจกรรมทางอวกาศ

เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ หรือ New Space Economy หากนิยามความหมายโดย OECD จะเป็นกิจกรรมครบวงจรและการใช้ทรัพยากรที่สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับมนุษย์ในการสำรวจ วิจัย ทำความเข้าใจ จัดการ และใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศ

ดังนั้นการพัฒนาในอุตสาหหกรรมอวกาศจึงเป็นไปในทิศทางที่ผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การจัดหา และการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศ มาใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อสร้างกิจกรรมหรือ activity ต่างๆ ในห้วงอวกาศ ซึ่งเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ดำเนินการไปได้ดีเนื่องจากเศรษฐกิจอวกาศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ของการใช้ประโยชน์จากอวกาศ เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคม และรูปภาพข้างล่างได้สะท้อนการประมาณการณ์มูลค่าของเศรษฐกิจอวกาศ จากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการเติบโตเป็นอย่างมาก

เนื่องจากหน่วนงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายๆ ประเทศ เริ่มให้ความสนใจและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ โดยสังเกตได้จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประเทศที่ลงทะเบียนดาวเทียมในวงโคจรและ(หรือ)ปล่อยจรวดได้สำเร็จในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังภาพด้านล่าง

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่และการเพื่อพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้าใจและตระหนักถึง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย NT Satellite Solution จึงได้ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดย วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ จัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมและความเป็นไปได้ทางธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ โดยหัวข้อที่ใช้ร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทนวัตกรรม ดังนี้

อุตสาหกรรมอวกาศต้นน้ำ (Upstream)

นวัตกรรมด้านอวกาศที่เป็นต้นน้ำหรือ Upstream นั้นมีลักษณะเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่เน้นไปที่การสำรวจและการทำค้นคว้าในส่วนที่เป็นขั้นต้นของระบบเศรษฐกิจอวกาศ (space economy) ซึ่งมีตัวอย่างเทคโนโลยีหรือบริการดังนี้ Satellite Design & Parts, Aviation Hardware & Equipment, Unmanned Aircraft System (UAS), Space Explorations, Launch System, Ground Systems เป็นต้น

อุตสาหกรรมอวกาศปลายน้ำ (Downstream)

นวัตกรรมด้านอวกาศที่เป็นปลายน้ำหรือ Downstream มุ่งเน้นการนำข้อมูลที่ได้จากอวกาศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและให้บริการทางธุรกิจ หรือชีวิตประจำวันของมนุษย์ ตัวอย่างของกิจกรรมด้าน Downstream เช่น Communication Service & Equipment, Transportation & Tracking System, Data Analysis, Aviation Operation & Management Solutions, Value-added Services, IoT, Software, Application, AI เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล:
OECD (2022), OECD Handbook on Measuring the Space Economy, 2nd Edition, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8bfef437-en.